Algemene Voorwaarden – mijnWKND V.O.F.

 

Artikel 1 – Informatie WKND

mijnWKND
Grifthoek 121
3514 JJ Utrecht
E-mailadres: info@mijnwknd.nl
KvK-nummer: 61294497
BTW-identificatienummer NL854287760B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen mijnWKND (“WKND”), en een wederpartij (de “Wederpartij”).
2. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.
4. WKND behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen de Wederpartij ter hand worden gesteld worden, waarbij de Wederpartij na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd heeft de door haar met WKND aangegane overeenkomst op te zeggen, in overeenstemming met artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Alle offertes en aanbiedingen van WKND zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
2. WKND kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Wederpartij heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeen komen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is WKND daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Door middel van de aanvaarding van de overeenkomst door de Wederpartij bevestigt hij dat hij de minimale leeftijd heeft van 18 jaar.
3. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WKND onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door WKND is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
4. WKND kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WKND op grond van dit onderzoek goede gronden heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is WKND gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Wederpartij is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
6. De Wederpartij is niet gerechtigd de door WKND geleverde producten door te verkopen.
7. WKND heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8. Indien WKND gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan WKND ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Wederpartij.
2. Indien de Wederpartij van zijn herroeppingsrecht gebruik maakt, zal hij alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding maken bij WKND. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
3. Indien Wederpartij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, ongeopend aan WKND retourneren, conform de door WKND verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. De Wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
5. Indien het product bij de Wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt WKND zich het recht om waardevermindering te rekenen.
6. De kosten voor terugzending komen voor rekening van Consument.
7. WKND zal het door de Wederpartij in dit verband betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.
8. WKND sluit het herroepingsrecht uit voor zover het producten betreft die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 6 – De prijs en betaling

1. WKND is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren na 3 maanden van de totstandkoming van de overeenkomst, voorzover dergelijke prijsverhoging niet onredelijk bezwarend is voor de Wederpartij
2. De door de Wederpartij verschuldigde bedragen worden voldaan via een online betaling (iDeal), danwel automatische (maandelijkse) incasso aan WKND. De eerste betaling van het pakketje geschiedt middels iDeal, de opvolgende maanden worden voldaan middels automatisch incasso. De bedragen zijn inclusief BTW en kosten voor de levering.
3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4. Bij de eerste betaling middels iDeal van “WKND abonnement” geeft de Wederpartij WKND toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is WKND gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de Wederpartij te verhalen.
6. Facturen en betalingsherinneringen worden door WKND uitsluitend elektronisch verstuurd.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan WKND kenbaar heeft gemaakt. WKND levert slechts aan adressen waar haar product in ontvangst genomen kan worden (en dus niet aan postadressen).
2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.
3. WKND is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens.
4. De overdracht van de eigendom van de producten zal pas op de Wederpartij overgaan nadat de Wederpartij heeft voldaan aan (i) al haar vorderingen betreffende de tegenprestatie welke door de Wederpartij aan WKND op grond van een overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsook (ii) ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten.
5. Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen.

Artikel 8- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

1. De Wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het tweewekelijks of maandelijks afleveren van WKND pakket, te allen tijde per e-mail opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen. Er dienen minstens 2 WKND pakketten te zijn afgenomen.
2. Na opzegging door de Wederpartij zal WKND nog éénmaal een WKND pakket verstrekken.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt automatisch na afloop van de termijn.
4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WKND vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WKND op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 9- Overmacht

1. WKND is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van WKND, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van WKND, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.
3. WKND kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is WKND gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10- Klachtenregeling

1. Bij WKND ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WKND binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11- Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen WKND en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.